กระบวนการขั้นตอนบริการประชาชน

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน

ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ
1 ด้านการคลัง

การจัดเก็บภาษีป้าย

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

(ภ.ป.1)พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด

2. เจ้าหน้าที่ประเมิน  (ภ.ป.3)

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา

3  ขั้นตอน         5  นาที / ราย (กรณีรายเก่า)
2 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท5)

ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด

2. เจ้าหน้าประเมินราคาที่ดิน

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา

3  ขั้นตอน

4  นาที / ราย

(กรณีรายเก่า)
3 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ร.ด.12)

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีที่ผ่านมา

2  ขั้นตอน

3  นาที / ราย

(กรณีรายเก่า)
4 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล

1 วัน / ราย
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล(แบบ ท.พ.)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. นายทะเบียนพิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์

1. สำเนาบัตรประจำตัว       ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ที่ประกอบการพาณิชย์

4  ขั้นตอน

10 นาที/ราย

6 การขออนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

1.  ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตพร้อมเอกสาร

2.  ประสานงานสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

3.  เสนอนายก อบต. พิจารณาออกใบอนุญาต

4.  เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผลการดำเนินการและออกหนังสือรับรองตามคำขออนุญาต

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

2.  คำขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการประเภท

3.  ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ. น 4)

4  ขั้นตอน

5  วัน  / ราย

1 ด้านการโยธา   

การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

1.ผู้อนุญาตยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร

2. นายตรวจตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ

3.นายช่างพิจารณาแบบ

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับจริงพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ( กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน)

3.หนังสือรับรองผู้ประกอบวีชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร

4.หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

5.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน

3  ขั้นตอน

15 วัน / ราย

 

1 ด้านสำนักปลัด

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงอายุ ยื่นคำร้อง ตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ

2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ

2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5  ขั้นตอน

23 วัน

กรณีไม่มี

ผู้คัดค้าน

2 ด้านสำนักปลัด

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการ

1. ผู้พิการหรือผู้ดูแลที่รับมอบอำนาจ  ยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ

2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ

1. บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ

2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

5  ขั้นตอน

23 วัน

กรณีไม่มี

ผู้คัดค้าน

3 การยื่นเรื่องร้อนเรียน / ร้องทุกข์ 1. เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น หรือทางไปรษณีย์   ตรวจสอบเอกสารและแจ้งเจ้าของเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ และประสานเร่งรัดติดตาม

2. แจ้งผู้ร้องทราบผลการพิจารณาตรวจสอบ

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 2  ขั้นตอน

3  วัน / ราย

6 งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานเสนอพิจารณาอนุมัติและ

รับผิดชอบ

3. แจ้งผู้ร้องขอ

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 3  ขั้นตอน

2 วัน / ราย

7 งานช่วยเหลือ          สาธารณภัย 1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอนุมัติและแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ

3.  แจ้งผู้ร้องขอ

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 3  ขั้นตอน

ปฏิบัติทันที

8 การขอใช้สถานที่ 1. ผู้ประสงค์ กรอกแบบคำร้องขอพร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่

3. แจ้งผู้ขอทราบ

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 2  ขั้นตอน

3 วัน / ราย

9 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1.ลงทะเบียน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2.ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สัตว์เลี้ยงของประชาชน

2 ขั้นตอน

5 นาที / ราย

1 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.  ผู้ปกครองยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอนายก อบต.หรือ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ปกครอง

1.  สำเนาสูติบัตร

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว

จำนวน 2 รูป

3  ขั้นตอน

5 นาที/ราย

 

new doc 2560-06-07 09.09.40_1