แบบตอบรับผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 • นายวิเชียร แกล้วกล้า วันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่องซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
 • นายศิริพงษ์ ดีป้องไฟ วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 เรื่อง ซ่อมแซมถนน
 • นางละออ ตรีรัตนานอก วันที่ 25 มิถุนายน 2561  เรื่องซ่อมแซมถนน
 • นายอำนวย โกฐสอน วันที่ 21 มิถุนายน 2561  เรื่องซ่อมแซมถนน
 • นายพนม สมศรี วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่องแก้ไขปัญหาดินไสลด์
 • นางสาวสายสมร กองแก้ว วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
 • นางสมปอง ฉบับดี วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่องซ่อมแซมถนน
 • นายศิริพงศ์ ดีป้องไฟ วันที่ 3 เมษายน 2561  เรื่องซ๋อมแซมไฟส่องสว่าง
 • นายประสงค์ ทัศนพันธ์ วันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องซ่อมแซมถนน
 • นายสมประกอบ โฉมเฉลา วันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องซ่อมแซมถนน
 • นายสนั่น ฉบับดี  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซนถนน
 • นายสมจิต สุทธารัตน์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องปรับปรุงถนนลาดยาง
 • นายศิริพงศ์ ดีป้องไฟ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่องซ่อมแซมถนน
 • นายศิริพงศ์ ดีป้องไฟ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่องซ่อมแซมถนน
 • นายศิริยศ พูลพยัคฆ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่องลงหินคลุกและซ่อมแซมถนนซอยเกาะชะอม หมู่ 2
 • นายประยุทธ เนียมหอม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เรื่องปรับเกลี่ยถนน หมู่ที่ 1
 • นางปราณี หัตภาจารย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560     เรื่องแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากยางพารา
 • นายศิริพงศ์ ดีป้องไฟ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่องซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
 • นางสาวดรุณี แสงคล้อย  วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่องซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
 • นายพนม สมศรี   วันที่ 11 ตุลาคม 2560  เรื่องซ่อมแซมไฟส่องสว่าง

Write a Reply or Comment