ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจนักงานจ้างทั่วไป 1เมษายน 2562

Write a Reply or Comment