องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 4
เดือนนี้ 5,191
เดือนที่แล้ว 9,626
ทั้งหมด 47,355

info กระบวนการขั้นตอนบริการประชาชน
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
กระบวนงานบริการ
ด้านการคลัง      การจัดเก็บภาษีป้าย    
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
 (ภ.ป.1)พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด   
2. เจ้าหน้าที่ประเมิน  (ภ.ป.3)     
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน      
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการให้บริการ         3  ขั้นตอน         5  นาที / ราย
 หมายเหตุ         (กรณีรายเก่า)
 
2.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท5)
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอหัวหน้าส่วน/ปลัด
2. เจ้าหน้าประเมินราคาที่ดิน
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการให้บริการ         3  ขั้นตอน        4  นาที / ราย
หมายเหตุ        (กรณีรายเก่า)
 
3.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ร.ด.12)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาการให้บริการ         2  ขั้นตอน      3  นาที / ราย
หมายเหตุ        (กรณีรายเก่า)
 
4.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ขั้นตอนการให้บริการ
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1)
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
ระยะเวลาการให้บริการ        1 วัน / ราย
หมายเหตุ          -
 
5.การจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล(แบบ ท.พ.)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. นายทะเบียนพิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์
4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประกอบการพาณิชย์
ระยะเวลาการให้บริการ     4  ขั้นตอน      10 นาที/ราย
หมายเหตุ        -
 
6.การขออนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
– ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
ขั้นตอนการให้บริการ
1.  ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
2.  ประสานงานสำนักงานที่เกี่ยวข้อง
3.  เสนอนายก อบต. พิจารณาออกใบอนุญาต
4.  เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผลการดำเนินการและออกหนังสือรับรองตามคำขออนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2.  คำขอต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการประเภท
3.  ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ. น 4)
ระยะเวลาการให้บริการ       4  ขั้นตอน       5  วัน  / ราย
หมายเหตุ         -
 
1.ด้านการโยธา     การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ขั้นตอนการให้บริการ
1.ผู้อนุญาตยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3.นายช่างพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับจริงพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ ( กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน)
3.หนังสือรับรองผู้ประกอบวีชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร
4.หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
5.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ระยะเวลาการให้บริการ       3  ขั้นตอน       15 วัน / ราย
หมายเหตุ         -
 
 1.ด้านสำนักปลัด      รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้สูงอายุ ยื่นคำร้อง ตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ
2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ
2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ระยะเวลาการให้บริการ       5  ขั้นตอน       23 วัน
หมายเหตุ       กรณีไม่มีผู้คัดค้าน
 
2.ด้านสำนักปลัด       รับลงทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการ
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้พิการหรือผู้ดูแลที่รับมอบอำนาจ  ยื่นคำร้องตามแบบ พร้อมเอกสารประกอบ
2. ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
4. ไม่มีผู้คัดค้าน นายก อบต.อนุมัติ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง ของผู้ร้องขอ
2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
3.รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ระยะเวลาการให้บริการ       5  ขั้นตอน      23 วัน
หมายเหตุ       กรณีไม่มีผู้คัดค้าน
 
 
3.การยื่นเรื่องร้อนเรียน / ร้องทุกข์
ขั้นตอนการให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น หรือทางไปรษณีย์   ตรวจสอบเอกสารและแจ้งเจ้าของเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ และประสานเร่งรัดติดตาม
2. แจ้งผู้ร้องทราบผลการพิจารณาตรวจสอบ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ระยะเวลาการให้บริการ         2  ขั้นตอน       3  วัน / ราย
หมายเหตุ        -
 
6.งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานเสนอพิจารณาอนุมัติและรับผิดชอบ
3. แจ้งผู้ร้องขอ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้
ระยะเวลาการให้บริการ       3  ขั้นตอน       2 วัน / ราย
หมายเหตุ        -
 
7.งานช่วยเหลือสาธารณภัย
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่เสนอพิจารณาอนุมัติและแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ
3.  แจ้งผู้ร้องขอ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้
ระยะเวลาการให้บริการ        3  ขั้นตอน    ปฏิบัติทันที
หมายเหตุ          -
 
8.การขอใช้สถานที่
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ประสงค์ กรอกแบบคำร้องขอพร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่
3. แจ้งผู้ขอทราบ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้
ระยะเวลาการให้บริการ        2  ขั้นตอน        3 วัน / ราย
หมายเหตุ         -
 
9.การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขั้นตอนการให้บริการ
1.ลงทะเบียน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สัตว์เลี้ยงของประชาชน
ระยะเวลาการให้บริการ        2 ขั้นตอน       5 นาที / ราย
หมายเหตุ          -
 
1.ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม        การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการให้บริการ
1.  ผู้ปกครองยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่
2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอนายก อบต.หรือ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ปกครอง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.  สำเนาสูติบัตร
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
ระยะเวลาการให้บริการ      3  ขั้นตอน      5 นาที/ราย
หมายเหตุ        -
 
 
 
 

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน
นายเกษม มั่นคง
นายก อบต.ช้างทูน