ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน (วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำ) สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (สิ้นสุดการลงทะเบียน 31 มีนาคม 2564)
ชื่อไฟล์ : U8UTCBDFri32715.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน (วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำ) สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (สิ้นสุดการลงทะเบียน 31 มีนาคม 2564) รายละเอียด – วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย – ไม่มีผู้ค้ำประกัน – เปิดให้บริการยื่นกู้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณสมบัติผู้กู้ – มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ – ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) – มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้ – ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท – ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด – ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เอกสารใช้ในการขอกู้ – บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง) – ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง) – รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน – แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น – สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้) ** กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น – ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ – หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ – เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ การพิจารณา – การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรมกำหนด – หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ขั้นตอนการใช้ระบบยื่นคำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ) 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/ 2. คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์ กรณีฉุกเฉิน