ชื่อเรื่อง : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อไฟล์ : YmPbb9pMon94353.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการร่วมตัวของคนจำนวนมาก อาจเกิดการแออัด ก่อให้เกิดการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอบ่อไร่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอบ่อไร่ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความร่วมมือการดำเนินการตามแนวทางป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบและร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ ๑. สวมหน้ากากผ้า/อนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๒.๒. ไม่เดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็น ๒. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ๓.ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ๔. หมั่นทำความสะอาดที่พัก พื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา ดูแลสุขภาพป้องกันตนเองและคนในบ้านจากการติดเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้าน ๕. งดการจัดกิจกรรมที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ๖.เนื่องจากในระหว่างนี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึง หากกรณี มีญาติ พี่ น้องซึ่งจะต้อง เดินทางมาจากจังหวัดอื่น หากแจ้งให้เลื่อนเวลาการพบปะออกไปก่อนได้ก็ขอให้แจ้งเลื่อน หากไม่สามารถแจ้งเลื่อนได้ ขอให้แจ้ง อสม.ในพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการคัดกรองเบื้องต้น